VEEL GELD, WEINIG VEILIGHEID .

Knack jan. 2017

 

We hebben het ook al geschreven, zouden we die miljoenen, die
gevonden worden voor politie agenten, en andere maatregelen, niet
beter steken in preventie, en het huidig bestand goed motiveren.

 

Knack, via prof. Jonathan Holslag van de VUB, spendeerde er een
artikel aan, deze week. We konden niet nalaten enkele zinnen te
citeren, omdat de fond van het artikel wel richt naar onze stelling.

 

Alhoewel België niet minder uitgeeft dan de rest van Europa, inte-
gendeel zelfs, we staan aan de top wat uitgaven betreft. Maar niet
wat resultaten/ rendement betreft, dit is bedroevend. Denk maar
aan het aantal moorden, aanvallen, roven en inbraken, dan scoren
we het best. De kans van herval, nadat de gevangenen de cel ver-
laten, is ook al meer dan het dubbele van voorbeeld landen.

 

Politiek opbod is tegenwoordig troef geworden, we moeten zoveel
mogelijk agenten, soldaten, combi’s en weldra misschien tanks
zien. Het moet imponeren. Tot er iets gebeurd.  Weet u dat België
per 100.000 inwoners 344 agenten heeft, Nederland bv. 188. Wie
was er collectief ziek ( meer dan 1000 man tegelijk deze week ),
omdat ze overwerkt zijn.

 

De gevangenissen, vol met onvoldoende voor de job opgeleide
cipiers, een hoge werkdruk en verouderde  infrastructuren.   Wat
hebben daar al niet over geschreven. Maken we wel de juiste
keuzes in ons beleid. Overal blauw, dat is zeker, maar wat met de
onzichtbare veiligheid, de inlichtingendiensten. Zijn ze hier niet
eerder onderbemand, is de preventieve rol van politiewerk niet veel
belangrijker dan de repressie op straat ?
Wat werkt repressie op ?
Komt er nu verandering, na jaren verkwanselen ?

WAT IS VOOR ONS EEN INCLUSIEVE MAATSCHAPPIJ, EN WAT IS HET NIEUWE WIJ .

Er zijn natuurlijk de gekende traditionele bewoordingen van beide
termen, die wij radicaal aanhangen. En met radicaal bedoelen we
dat we er voor honderd procent voor gaan, op een democratische
wijze.
We worden allereerst een vriendenclub, een groep van mensen,
die alleen zichzelf engageren, met hun eigen talenten, en zonder
andere verbintenis, ten volle democratisch te gaan voor verande-
ring. Luisteren, maar vooral goed doen, voor iedereen in deze
maatschappij.

 

Geen mensen meer, die door de mazen van het net glippen. Dur-
ven zeggen tegen iedereen, dat we samen, allemaal, heel rijk zijn,
en we graag willen dat iedereen deftig kan leven. Maar dan echt
deftig. En daar komen we dan tot onze inclusieve maatschappij.
Het moet mogelijk zijn, een maatschappij te creëren waar ieder
mens zinvol kan leven, met vooral een bijzondere aandacht en
zorg voor de meest kwetsbaren. Respect ten volle voor elk zijn kwa-
liteiten, wat die ook maar mogen zijn. Zo min, of zoveel mogelijk.
Ja, er mogen rijkeren zijn, maar er mogen vooral geen armen zijn.
Zijn we communisten, iedereen hetzelfde ?
Neen, helemaal niet, maar de verhoudingen dienen respectvol te
zijn. Is iemand zijn ongelijk, zijn eigen schuld, helemaal niet. Is rijk
zijn verwerpelijk, helemaal niet, maar rijk zijn, en honger toestaan,
is een menselijke schande.
Laat ons samen, wij allen, delen en uitsluiten dat er nog uitgeslo-
tenen zijn, wat ook hun motivatie.

 

Zijn we liberaal, neen we zijn meer dan dat, we willen dat welzijn niet
alleen gemeten wordt aan economische groei, maar ook gezondheid,
opvoeding, onderwijs, waarden, respect, vrijheden, gelijkheden. Al-
lemaal voorwaarden die dienen voldaan om gelukkig te leven, want
daar komt het op neer. Weg al die stress en burn-outs. Weg, de
valse profeten die ons ‘ werk, werk en nogmaals werk ‘ voorschote-
len, niet de koek moet groter worden, de stukjes moeten beter aan-
gepast worden.
Wij willen meer geluk, meer geluk, meer geluk !!!

 

En wie zijn die WIJ, wel dat zijn Wij allen, de nieuwe Wij, die elke
dag opnieuw gemaakt wordt door ons allemaal, van eender welke
etnische afkomst, genderverschillen, religie. De wij van morgen is
een andere wij dan die van vandaag, we passen ons allemaal zo-
veel mogelijk aan, aan wat Wij nu met z’n allen beslissen.
Wij maken onze Wij.
Vergeet al het andere.
Doe jij mee, voor dit nieuwe Wij, onze Wij in een inclusieve maat-
schappij.
Je weet, geen lidkaarten, geen bijdragen, alleen het wachtwoord
WOPIA. Wij allen samen voor Utopia.
Weet  je Utopia, een beetje voorbij Noorwegen !

PHIL BOSMANS .

Op 17 januari was het al vijf jaar geleden dat de positivo der posi-
tivo’s kwam te overlijden. Velen zullen hem al niet meer kennen,
of hebben hem ook nooit gekend.
Ik was er ook zo één, nooit geen tijd voor zoiets banaals ! Dat was
het ware leven niet, werken en nog eens werken, en vooruitgaan
in het leven.

 

Tot er die stilstand komt, leeftijd, ziekte, een ander probleem.. dan
plots wordt men wakker, komt er een ruptuur in je dagelijkse
struggle for live.. komt er ook wat tijd om anders te gaan leven.

 

Maar mr. Bosmans was wel bekend voor zijn gekende spreuken van
B.Z.N. ( Bond Zonder Naam ) die voor veel meer staat dan die
mooie en leuke spreuken. Alhoewel BZN geen kleur heeft, geen
religie is, en ook niet aan politiek doet, staan ze sterk in het geloof
van een warme maatschappij. En niet alleen in het verkondigen van
het idee, maar er ook daadwerkelijk aan werken, en dit met meer
dan duizend vrijwilligers.

 

Hiermee richten ze zich hoofdzakelijk naar mensen die het zeer
moeilijk hebben. Onder meer hebben ze zo een schrijfproject voor
gedetineerden opgezet. Dit en veel meer is te lezen op hun website

 

Ga zeker eens kijken, je wordt er positief gelukkig van.

NIE NEUTEN MAAR DOEN !

We klagen er allemaal over. De sociale media zijn niet zo sociaal
zoals ze zichzelf noemen. Heel recent hebben we het nog gezien,
bij de dood van een Turkse Belg, in de discotheek in Istanboel.
De haatberichten die de wereld ingingen, waren een echte schan-
de. Je zou het niet geloven, dat dit uit de mond van een mens
komt.
Tezelfdertijd werd een blanke, jonge gehandicapte jongen (Ame-
rikaan) gefolterd, vernederd, en alles online gezet, onmiddellijk
na het gebeuren. Walgelijk. En dit is niet alles.

 

De wereld, of minstens een deel, heeft geen enkel schaamtege-
voel meer. Behalve stoer roepen, langs de kant van de weg. Wat
doen we er heel concreet aan. Wij proberen al maanden andere
signalen uit te sturen, signalen van laat ons elkaar lief hebben,
en laat ons dit elkaar beloven, door bv. vriend te worden van het
project Marc Dendodo. Want daar gaat het om, bij vriend worden
van ons project, ben je tot niets verbonden, alleen dat je laat
weten, dat je aan jezelf de belofte maakt, om al je talenten in te
zetten voor een betere wereld. Dat je eigenlijk openlijk, luidop
zegt, voor mij kan dat asociaal gedrag niet, en ik stuur u een bood-
schap : Stop daarmee.

 

U persoonlijk bent al vriend van Marc, maar overtuig je vrienden.
Dit project moet lukken.
Geen tientallen, geen honderden maar duizenden, tienduizenden
dienen onze vriend te worden.

 

Start nu je actie ! Jouw vrienden, en dat zijn er meer dan 40.000,
worden onze vrienden.
Help ons !!   NU.

NOREN HUN OLIE…. WIJ ONZE LIEFDE.

De Noren hebben een land dat als voorbeeld kan gelden voor een
goed en rijk land. Ze hebben dit voornamelijk te danken aan hun
rijke bodemschatten, onder meer olie. Maar ook hun politiek  be-
stuur is opmerkelijk. Wij hebben de afgelopen 40 jaar, veel ener-
gie verloren in bestuurlijke discussies. Hoe houden we dit moeilijk
landje samen ?
Dit heeft ons veel, heel veel geld gekost, en het erge is, het blijft
maar verder doorgaan. We hadden een perfect voorbeeld aan
Tsjecho-Slowakije, dat op een verstandige manier uit elkaar ging.

 

Maar om de één of andere reden lukt dit hier niet, en het zal ver-
moedelijk ook nooit lukken. We willen daar niet over discussiëren,
wel over wat ons dit ondertussen allemaal gekost heeft.
We hebben een gat in de staatskas van ettelijke honderden mil-
jarden euro’s. Achttien duizend miljard, 18 duizend keer duizend
miljoen. 18.000.000.000.000 Belgische franken.

 

En hoe krijgen we dat ooit weg. Niet zoals we nu bezig zijn, het
wordt jaar na jaar zo een 12 miljard euro meer. En laat ons eerlijk
zijn, als we alle dringende noden op sociaal vlak ( preventie, zorg,
onderwijs, pensioenen, armoede, besteding sociale woningen,
criminaliteit – oplossingen, willen doorvoeren, hebben we jaarlijks
nog 12 miljard extra nodig, zonder enige vorm van besparing in de
sociale zekerheid.

 

Hoe lossen we dit op. Wij hebben de sleutel : LIEFDE.
Lees ons apart artikel binnenkort.

IS ONZE WERELD TE REDDEN ?

Het is nogal hoog gegrepen. De wereld redden. Maar toen ik de
beweging S.R. (sociaal radicaal) oprichtte, was dit zowat het eind-
besluit van mijn 40-jarige politieke verzuchtingen. Ik had teveel
zien mislopen, het grijpen van de macht door de opkomende elite,
ipv. de oude familie rijken, heeft niet gebracht wat ik er van ver-
wachtte.

 

De ontvoogding van het volk, van iedereen is er niet gekomen.
Alhoewel er één en ander positiefs als erfenis kon opgetekend, was
de spanning tussen arm, gemiddeld en rijk, alleen maar toegeno-
men. De nieuwe politieke klasse zorgde ervoor dat r > g (Piketty,
statisch bewezen in Het Kapitaal in de 21e eeuw ).

 

De enorme opbrengst van het extra werken door vrouwen in de
laatste 40 jaar, heeft er alleen maar voor gezorgd, dat de opbrengst
ervan naar het kapitaal ging, wat op zichzelf verkeerd is. De mid-
denklasse ging er zelfs op achteruit, en de laagste inkomens ge-
raakten alleen maar verder achterop. Exuberante top-vergoedingen
deden de ogen open in de grote bankencrisis 2008.
Maar er kwam geen politieke moed.

 

Kunnen wij de wereld redden, neen, maar laat ons minstens star-
ten met ons eigen land en Europa. Ons eigen land is failliet ( of
minstens bijna ) en dat weten we al met zijn allen sinds midden de
jaren ’80.  Maar we boeren verder, en niet om de onderste laag te
dienen.

 

Toen ik veel tijd had, hier, waar ik nu zit, werd het me allemaal te-
veel. Jordy was mijn traditionele druppel die mijn emmer deed
overlopen. We zouden gaan voor een inclusieve maatschappij,
onder de beweging Sociaal Radicaal. Niet links, of rechts, niet
WIJ van het midden, maar Radicaal Voor Het Nieuwe Wij.

 

Wat is dat inclusief, en wat is dat nieuwe wij ? Lees het in een
apart artikel.

 

Steun ons ondertussen, maak uw vrienden tot onze vrienden. Onze
enige leidraad blijft het Marc Dendodo verhaal. Zet al je talenten
in, om een ander zo graag te zien als jezelf.

MET DANK AAN IS ?

Het roze wolkje !

 

Alles is niet altijd kommer en kwel, en iedere medaille heeft zijn
keerzijde. Neen, ik ga de brutaliteiten van IS niet goedkeuren,
integendeel. Maar ik ga ook niet ontkennen dat ze bestaan, en
dat ze een effect hebben.
En ja, zelfs positieve effecten.
Ik verklaar me nader. Het ganse IS gedoe drijft veel mensen naar
populistische personen, in een eerste reflex. Overal in de wereld,
en ook bij ons, zien we het succes van rechtse tot uiterst rechtse
partijen.
Mensen geloven in leiders, die gaan voor een ‘ik’ cultuur, en dit
in een mondiale gemeenschap. We leven niet langer opgesloten
in ons eigen, kleine dorp.
Neen, we leven altijd, en overal tegelijk. De Chinezen zijn onze
buren.

 

Maar ondanks die tijdelijke golf van verrechtsing, en terugkeer – re-
flex naar mijn ‘ikje’, ontstaat er ook heel veel beweging van warmte
tussen de mensen. Solidariteit ! Mensen die het reflex hebben van:
we moeten goed zijn voor elkaar.
Dit, en alleen dit, is de oplossing.
De nuchtere democraat, de stille meerderheid die eindelijk spreekt
van ‘ nu is het genoeg geweest ‘. De stille krachten, die pragmatisch
denken, maar wel in actie komen.
Berlijn was misschien het signaal om te zeggen dat het anders moet.
Politici als Angela Merkel, zijn wel goed, en verdienen onze steun.
Stop met die valse profeten, die Merkel tonen met bloed aan de
handen.
De ideale wereld zal nooit bestaan, maar hij kan alleen bestaan waar
we respect- en liefdevol met elkaar omgaan.
Met ieder van ons.