100 JAAR GELEDEN…

Geschreven door Rabindranath Tagore

 

De geschiedenis heeft een stadium bereikt, waarin de morele mens,
de complete mens, bijna zonder het in de gaten te hebben, steeds
verder inkrimpt, om ruimte te maken voor de commerciële mens.
De mens met beperkte doelstellingen.

 

Dit proces, dat gestuurd wordt door de prachtige vorderingen van
natuurwetenschap, neemt gigantische proporties aan, en verwerft
zich enorme kracht, en leidt daardoor tot een verstoring van het mo-
rele evenwicht van de mens, doordat zijn menselijke zijde, steeds
meer aan het zicht onttrokken wordt, door de schaduw van de ziel-
loze organisatie.

 

Een tekst van 100 jaar geleden, maar brandend actueel.
Wanneer sturen we bij ?
S.R. Sociaal Radicaal, laat ons daar voor gaan.

S.P.A EN EROOS GAAN VERLOREN.

Neen, niet de politieke partij, maar de drie grote filosofen, Socra-
tes, Plato, Aristoteles, de grondleggers van ons hedendaags
denken, en tevens van onze democratie. Hun gedachtengoed
staat fel onder druk, door de niet aflatende neo-liberale profeten,
waar alles draait om de winst.
Groei en winst nastreven, zijn drogredenen om zelfs het onderwijs
te sturen naar opbrengende richtingen, ten nadele van menswe-
tenschappen. Economische- en natuurwetenschappen krijgen
hierop voorrang.
Een ideale samenleving bestaat waar eudaimonia als filoi samen-
leven. Politici dienen zich daarom te bekommeren.
Eudaimonia, of een goed mens zijn, bereik je in relatie tot filoi,
vrienden. En waar men er naar streeft een ander graag te zien om-
wille van die andere zijn, zijn. Omwille van wederkerigheid in het
goede, autonomie en respect voor elkaar. Je geeft al je talenten
om dit te realiseren, en je doet dit met liefde.
Liefde, niet uit het hartstochtelijke verlangen, maar samen delen
en wederkerigheid, niet zozeer op waanzin, als wel op een zeld-
zame vorm van evenwicht en harmonie.
Dit kan men alleen bekomen door mooie mensen op te leiden, in
opvoeding en onderwijs, en daarin mag de aandacht voor schoon-
heid ( menswetenschappen ) niet verloren gaan. Iets wat heden
ten dagen wel onder druk staat, met name door het politieke stre-
ven naar winst en groei.
Werk, werk, en werk is de slogan van onze politici. En, inderdaad,
dit is belangrijk. Maar wat ook heel belangrijk is, hoe er gewerkt
wordt. Werken dient een plezier te zijn, geen sleur. Er zijn al heel
wat bedrijven die dit begrepen hebben, met positieve resultaten
tot gevolg, maar de grote sprong zou nog moeten gebeuren. En
het is geen kwestie van werken alleen, ook onze ganse manier
van leven, en samenleven. Mensen blijven gemeenschapsdieren,
maar kunnen en mogen zich niet beperken tot één bepaalde groep.
Onze moderne snelle maatschappij, spiegelt ons al te gemakke-
lijk de geneugten voor, die meestal onbereikbare idealen zijn. En die
er niet aan voldoet, wordt dan ook snel uitgesloten uit de groep.
En laat eenzaamheid / uitsluiting, nu juist het slechtste zijn, om een
goed mens te blijven.
Dus laat ons vrienden blijven, en maak uw vrienden op deze blog
tot mijn filoi !
Wij gaan voor een inclusieve maatschappij, waar iedereen welkom is !

R.A.F.

Rothe Armee Fraction, zullen de ietwat ouderen onder ons reage-
ren… oprichter van Marc Den Dodo, schaam u !
En gelijk heb je.. waar we in hart en nieren tegen geweld zijn ( ex-
tremisme ) om onze radicale ideeën rond een inclusieve maat-
schappij te verkondigen, kunnen we misschien verkooptechnisch
daar wel gebruik van maken.

 

Voor ons staat het R.A.F., niet voor de Britse luchtmacht of de
terroristenbende uit de jaren 86 / 90, maar voor de Rose Army
Fraction, het roze leger van onze derde weg.

 

De derde weg, die de visie is van ons op een welfaristische maat-
schappij. Er is niet wit, zwart, er is niet links en rechts, er is ook
niet goed en kwaad, er is altijd een derde keuze, met name onze
roze optimistische welzijnskeuze.

 

We zijn ook heel recent gestart met een experiment, dat draait
rond het brengen van geluk bij elkaar.
Laat ons allen steun betuigen aan dit pracht idee, zoiets als :
ik heb wat roze in my mind, om geluk voor de wereld te brengen.

 

Roep uw vrienden op soldaat te worden bij ons rose army. De
strijd voor geluk is pas begonnen, en alleen volbracht als alles
roze kleurt.

BEN JIJ OOK EEN WOORDENKRAMER ?

Of hou je eerder van eenvoudige taal ? Ik heb het over de yolo’s
van vandaag, of de veelplegers van woordscheppende mensen
zoals ikzelf.
Sinds ik hier zit, heb ik echt wel mijn best gedaan… ik zette alles
eventjes op een rij :  schrik niet !

 

Wopia : Wij samen voor Utopia ( vak-vereniging voor gedetineer-
              den)
Z.C.Rosie : Zorg Centrum Rosie.
P.I.G. :  het varkentje dat staat voor Penitentiaire Instelling Gent.
M.C. ’t Beertje :  Mental Coach  ‘ t Beertje.
‘Experimentje’ :  schrijfprogramme rond nano-geluksmomentjes
‘ De 3e weg ‘ :  Een welfarische  visie.
Feniksproject – Recuperandos :  21e eeuwse moderne visie op het
              detentiebeleid.
Marc Den Dodo :  Het dubbel liefde verhaal.
S.R. :   politieke beweging rond en over Sociaal Radicaal.
Port-to-hell-o.  :  Blog over stories from behind walls.
Caramellen :  poëzieclub,  facebook groep.
R.A.F. :  Rose army fractie

 

Heb jij mooie ideeën ? Laat je gerust horen via een mailtje.

DE DERDE WEG. EEN WELFARISTISCHE VISIE.

De welfaristische weg is de weg van de zorgstaat.

 

Jij en ik,
Wij allen samen,
hebben iets gedaan,
iets gedaan wat afwijkt van de normen en waarden in onze leef –
wereld.
Ze noemen dat mis-doen
een misdaad.
Hierdoor ontstaan er twee belangrijke dingen, enerzijds schade,
en anderzijds woede bij hen ( of hun familie ) die ons slachtoffer
waren.
Om herstel te doen aan deze toestanden zijn er verschillende
wegen.
In ons huidig rechtssysteem worden er twee wegen ( of systemen)
toegepast, met name de weg van de status, en de weg van de
vergelding.

 

Bij de weg van de status draait alles om het aanzien van de ge-
troffene.
In het tweede geval, de vergelding, brengt men lijden toe aan de
boosdoener, waarvan niemand beter wordt.

 

Echter, er is met name ook nog een derde weg,
een Christen/humanistische visie,
gestoeld op Gods liefde.

 

Met name een bestraffing, zo georganiseerd,
in een geest gericht op verbetering en op afschrikking , maar niet
op wraak.

 

We noemen dit dan ook een meer ethisch bestraffingssysteem,
passend in een zorgstaat,
waarbij men zich richt op toekomstig welzijn, met name  het voor-
komen van dergelijke vergrijpen in de toekomst. Hierdoor creëeren
we een betere maatschappij, gestoeld onder meer op beter onder-
wijs, minder armoede, als middel om ernstige vergrijpen bij voor-
baat te ontmoedigen.

 

Ieder nieuw slachtoffer is er trouwens één teveel.

 

We hebben hierrond een ontwerp tekst uitgeschreven, gebaseerd
op twee grote steunpilaren, met name : niemand handelt in volle
vrijheid, en een mens heeft niet het recht een ander leed of scha-
de toe te brengen. Een revolutionaire stelling in ons huidig recht
systeem, maar volledig wetenschappelijk onderbouwd, en vooral
veel ethischer en passend in een Christelijke traditie. Wie een
exemplaar wenst, is altijd welkom.

 

‘God of the moon and stars’         Kees Kraayenoord

 

God van de maan en de sterren
God van de homo- en singlesbar
God van onze breekbare harten, ik kom tot U
God van onze geschiedenis, God van de toekomst
Wat zal er van mij worden, ik kom tot U.

 

God van de nederigen en de zachtmoedigen
God van de roekelozen en de wilden
God van de onverzoenden, ik kom tot U
God van ons leven en onze dood
God van onze verborgen geheimen
God van iedere ademteug, ik kom tot U

 

God van de rijken en de armen
God van de prinses en de hoer
God van de altijd openstaande deur, ik kom tot U
God van het ongeboren kind
God van het pure en onbezoedelde
God van de pooier en pedofiel, ik kom tot U

 

God van oorlog en vrede
God van de junkie en de priester
God van de beste en de minste, ik kom tot U
God van de vluchteling
God van de gevangene en de vrije
God van onze twijfel en zekerheid, ik kom tot U

 

God van onze vreugde en verdriet
God van de advocaat en de dief
God van ons geloof en ongeloof, ik kom tot U
God van de wonden die we dragen
God van de diepste dromen die we delen
God van ons onuitgesproken gebed, ik kom tot U

 

God van een verloren wereld
God van het eenzame kruis
God die naar ons is toegekomen, ik kom tot U.

IK WIL STERVEN VOOR MIJN ZAAK !

Over pedofielen en verkrachters !!

 

Radicaal overtuigd zijn van je zaak is een goed punt. Het strekt je
tot eer, je overtuiging door en door te verdedigen, in zoverre je
niemand verplichtend onder druk zet om jouw zaak te volgen (ex-
tremisme). Sommigen sterven zelfs door zich totaal te geven voor
hun doel.

 

We herinneren ons nog vast allemaal de jonge student in Praag,
die zichzelf in brand stak, om op te komen voor een democratisch
bestuur. Heel belangrijk is ook, dat je geen ongewilde slachtoffers
maakt door je eigen optreden.

 

Ik zit momenteel al een tijdje met dezelfde probleemstelling. Het
onzinnige systeem van detentie, zoals het nu toegepast wordt op
mezelf, doet me onzinnig psychisch afzien. Ik wil dit stoppen !
Bij de directie en de medische staf vroeg ik euthanasie aan, wel-
overwogen, als statement, dat dit voor mij, dergelijk afzien, het
leven niet langer zinvol maakt. Ik werd uitgelachen.

 

Mijn alternatief is, nog harder tekeer gaan tegen het huidige sys-
teem, omdat het zo nefast is. In een artikelenreeks ‘ Over pedofie-
len en verkrachters’, zal ik haarfijn uiteenzetten, waarom het hui-
dige systeem niet goed is, en wat de alternatieven zijn.
Lees inleidend, ondertussen, ons ontwerp Feniksproject/Recupe-
randos op onze blog www.port-to-hell-o.com.

 

In een 7-delige reeks geven we u weldra meer nieuws. Volg dage-
lijks onze blog, en vraag je vrienden ons te liken. Dit worden heel
interessante dagen ! Like onze pagina Port-to-hell-o.
De wereld, gans anders.